Algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf Ateliers Wauters

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Art.1 Doel en toepassingsgebied

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze contracten, aanbiedingen en diensten.

1.2. Deze voorwaarden hebben in elk geval voorrang op de algemene voorwaarden van onze medecontractanten.

1.3. Elke afwijking van onze algemene en bijzondere voorwaarden die tijdens de uitvoering van het contract wordt geduld, houdt niet in dat wij afzien van deze algemene voorwaarden.

Art.2 | Aanvaarding

Deze voorwaarden worden geacht schriftelijk te zijn vastgelegd en in hun geheel te zijn aanvaard door de aanvaarding van onze leveringen of aanbiedingen.

 

B. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Art.3 | Aanbiedingen

3.1 Tenzij anders overeengekomen zijn onze offertes acht dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

3.2 In geval van een prijsopgave geldt deze slechts voor de specifieke order waarop zij betrekking heeft en geldt zij slechts indien alle in de prijsopgave vermelde artikelen en hoeveelheden worden besteld.

3.3. Onze offertes zijn gebaseerd op de gegevens die onze contractuele partners ons bij de prijsaanvraag verstrekken. Zij binden ons niet indien tijdens de uitvoering van de opdrachten blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren.

3.3. De door onze agenten en vertegenwoordigers onderhandelde verkopen worden pas bindend en definitief na verzending van onze schriftelijke aanvaarding.

3.4. Door de diversiteit van onze producten, hun afmetingen, volumes en gewichten, is het voor ons niet mogelijk om direct en automatisch de verzendkosten van een bestelling te berekenen.

Daarom worden bestellingen met leveringsaanvragen die op onze website worden geplaatst, beschouwd als offerteaanvragen en wordt in dit stadium geen betaling gevraagd. Onze verkoopafdeling stuurt u zo snel mogelijk een offerte inclusief verzendkosten. Het staat u dan vrij om uw bestelling te bevestigen. In dat geval wordt u verzocht de betaling uit te voeren via het beveiligde betalingsplatform Ingenico Payment Services of uw bestelling te annuleren.

Voor het vervoer over lange afstanden herinneren wij u eraan dat producten met niet-standaard afmetingen (bv. pakketten langer dan 2 m, platen en panelen, enz.), omvangrijke producten (bv. tanks, enz.), lichte en omvangrijke producten (bv. brochurehouders, enz.) of breekbare producten (bv. Vitrines in Plexiglas® of glas, enz.) vaak leiden tot (zeer) hoge leveringskosten in verhouding tot de waarde van de goederen. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer het risico op breuk te groot wordt geacht en/of de leveringskosten te hoog worden geacht in verhouding tot de waarde van de goederen, in welk geval u door onze klantenservice op de hoogte wordt gesteld.

 

C. UITVOERING VAN OFFERTES

Art.4 | Termijnen

4.1. De op onze offertes vermelde termijnen zijn indicatief. Ze zijn niet bindend.

4.2. Niet-naleving van de gestelde termijnen kan niet tegen ons worden ingeroepen om schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te ontbinden.

Art.5 | Overmacht

5.1. Overmacht of gevallen van overmacht geven beide partijen het recht de uitvoering van de contractuele verplichting zonder kennisgeving of schadevergoeding te beëindigen of op te schorten.

5.2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd, zonder beperking: oorlog, mobilisatie, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproer, ongevallen, brand, explosies, alsmede de directe of indirecte gevolgen van deze gebeurtenissen.

Art.6 | Levering

6.1. De levering gebeurt in uw brievenbus, voor uw huis of aan de voet van uw gebouw (de bezorger mag uw eigendom niet betreden). De toegang moet mogelijk zijn over de weg en toegankelijk zijn voor leveringsvoertuigen (vrachtwagens, opleggers).

6.2. Bovendien beschikken de transportwagens buiten het leveringsgebied van onze eigen vrachtwagens (Wallonië) niet over laadkleppen, kranen of palletwagens, zodat u zelf voor het lossen van de goederen moet zorgen. Indien een levering om één van deze redenen niet kan plaatsvinden (onbereikbaarheid of onmogelijkheid om te lossen), worden de kosten voor het retourtransport aan u doorberekend.

Art.7 | Overdracht van risico's

Alle goederen reizen altijd op risico van de ontvanger, zelfs wanneer zij franco worden verzonden.

Art.8 | Eigendomsoverdracht

8.1. De geleverde goederen blijven onze exclusieve eigendom totdat de prijs volledig is betaald.

8.2. Bij niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

8.3. Onze contractpartner mag de verkochte goederen niet vervreemden, verhuren of er anderszins over beschikken voordat de prijs volledig is betaald.

8.4. Onze contractpartner verbindt zich ertoe deze goederen in perfecte staat te houden.

8.5. Bij verkoop van dergelijke goederen die door onze contractpartner niet volledig zijn betaald, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn vordering op zijn schuldenaar aan ons over.

Art.9 | Verpakking

One-way verpakkingen worden nooit teruggenomen, ook al zijn ze gefactureerd. Herbruikbare verpakkingen met waarborg worden altijd gefactureerd en betaald op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de goederen. Een creditnota zal worden opgesteld wanneer de verpakking in perfecte staat wordt geretourneerd.

 

D. FACTURERING - BETALING EN VORDERINGEN

Art.10 | Klachten

Om geldig te zijn moet elke klacht over een factuur ons per aangetekende brief worden toegezonden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke van een klacht binnen deze termijn worden alle facturen geacht volledig door onze contractant te zijn aanvaard.

Art.11 | Betalingstermijnen

De facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij anders vermeld.

Art.12 | Betalingen

12.1. Betalingen dienen te geschieden in onze vestiging of naar onze op de factuur vermelde bankrekening.

12.2. In geval van niet-betaling van een factuur of een volgens de voorwaarden toegekende maandelijkse afbetaling, is het saldo van alle facturen, zelfs indien nog niet vervallen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

12.3. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft ons tevens het recht de uitvoering van lopende bestellingen op te schorten en de overeenkomst waarop zij betrekking hebben van rechtswege als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan onze wens om van deze bepaling gebruik te maken per aangetekend schrijven per post kenbaar te maken. In geval van opzegging is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het bedrag van de opdracht, bij wijze van schadevergoeding en rente als bedoeld in artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.

Art.13 | Rente en schadevergoeding

13.1. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 12% per jaar op de verschuldigde bedragen, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan de interest voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

13.2 Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een boetebeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,-. Bovendien hebben wij het recht om, onverminderd het recht op vergoeding van juridische kosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, een redelijke vergoeding te eisen voor alle relevante incassokosten die als gevolg van de betalingsachterstand zijn ontstaan.

13.3. Indien betalingsfaciliteiten worden verleend, wordt bij niet-betaling van één termijn het saldo onmiddellijk opeisbaar.

 

E. GOEDKEURING VAN DE GOEDEREN - VERBORGEN GEBREKEN - GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Art.14 | Goedkeuring van de goederen - conformiteit met de bestelling

14.1. Het ophalen van de goederen in onze magazijnen geldt als erkenning van hun conformiteit met de bestelling, alsook als aanvaarding van hun kwaliteit, hoeveelheid, prijs en de afwezigheid van zichtbare gebreken.

14.2. In geval van verzending van goederen en dus levering op de door onze contractpartner aangewezen plaats, heeft de ondertekening van een ontvangstbewijs door de koper, zijn gevolmachtigde of de door hem gemachtigde persoon hetzelfde effect als beschreven in punt 14.1.

Bij gebreke van een ondertekend ontvangstbewijs moeten zichtbare gebreken binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven aan ons worden gemeld, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden door onze contractanten te zijn goedgekeurd.

14.3. Onze garantie is beperkt tot de vervanging van de defecte goederen. In geen geval kan de wederpartij ontbinding van de verkoop en/of schadevergoeding eisen.

14.4. De kosten en risico's van het vervoer van de gebrekkige goederen naar onze lokalen zijn voor rekening van onze contractanten.

Art.15 | Verborgen gebrek

15.1 Elk verborgen gebrek moet ons per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen een termijn van maximaal 8 dagen nadat de koper het heeft opgemerkt of had moeten opmerken. In geval van een laattijdige klacht worden de goederen niet teruggestuurd of geruild.

15.2. Onze garantie is beperkt tot de vervanging van de defecte goederen. In geen geval kan de wederpartij de verkoop ontbinden en/of schadevergoeding eisen.

15.3. De kosten van het vervoer van de gebrekkige goederen naar onze lokalen en de daaraan verbonden risico's zijn voor rekening van onze contractanten.

Art.16 | Fabricagefouten

Wij bieden geen garantie voor fabricagefouten in de verkochte goederen, die worden verkocht in de staat waarin zij worden aangetroffen. Deze vallen alleen onder de garantie van onze leveranciers. Als onze leveranciers weigeren in te grijpen, kan er geen verhaal tegen ons worden gehaald.

 

 F. HERROEPINGSRECHT

In geval van verkoop buiten onze lokalen beschikt onze contractuele partner die consument is in de zin van artikel 2 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen om de goederen die hem niet bevallen op eigen kosten aan ons terug te sturen. Deze termijn loopt vanaf de dag na levering of ontvangst van de goederen.

Alleen goederen die in hun oorspronkelijke verpakking, compleet, ongeopend, onverzegeld, onbeschadigd, ongemarkeerd en in perfecte staat voor wederverkoop worden teruggenomen, mits vergezeld van de factuur. Goederen die beschadigd zijn of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, worden niet terugbetaald, teruggenomen of geruild. Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van de verzend- en retourkosten. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, heeft hij de keuze om te verzoeken om terugbetaling van de betaalde bedragen of om vervanging van het product. In geval van omruiling zijn de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

De consument heeft niet het recht af te zien van de aankoop van artikelen die volgens zijn maten of specificaties zijn gesneden of vervaardigd.

 

G. BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJK RECHT EN NIETIGHEID

Art.17 | Bevoegdheid

17.1. Alle geschillen van welke aard ook worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement CHARLEROI.

17.2. Dit beding is ook van toepassing in geval van een geschil met een in het buitenland gevestigde persoon.

Art.18 | Toepasselijk recht

Alleen het Belgische recht is van toepassing.

Art.19 | Nietigheid

De gedeeltelijke of volledige nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan.